Evaluation

Im Rahmen des Projekts wird eine zehnköpfige Begleitgruppe eingerichtet, die sich aus regionalen und institutionellen Koordinatoren, Experten (assoziierte Partner), Vertretern der Schüler- und Elternvertretungen zusammensetzen wird. Aufgabe der Gruppe ist, das Projekt zu evaluieren. Die Begleitgruppe kommt alle 6 Monate in jeder Einrichtung zusammen.

Das Projekt sieht 6 Expertenrunden abwechselnd in Stargard und Eberswalde vor, wo der jeweils aktuelle Projektfortschritt gegenüber den geplanten Ergebnissen von der Begleitgruppe kontrolliert und bewertet werden soll. Dies gilt auch für den Zufriedenheitsgrad der Teilnehmer. Die Begleitgruppe wird die Evaluation nach Maßgabe folgender Kriterien vornehmen: Angemessenheit, Wirksamkeit, Effizienz, Wirkung und Dauerhaftigkeit.

Zum Ende des Projekts wird von der Begleitgruppe ein bilingualer Evaluationsbericht mit Empfehlungen für künftige Nutzer vorgestellt.

W ramach projektu zostanie powołana 10 osobowa grupa monitorująca, składająca się z koordynatorów regionalnych i nstytucjonalnych, ekspertów (partnerów stowarzyszonych), przedstawicieli rad rodziców oraz samorządu uczniowskiego. Zadaniem grupy będzie dokonanie ewaluacji projektu. Grupa spotykać się będzie co pół roku w każdej placówce.

W ramach projektu odbędzie się 4 panele eksperckie, naprzemiennie (w Stargardzie i Eberswalde), podczas których grupa monitorująca będzie kontrolować i oceniać aktualny postęp projektu, w porównaniu z planowanymi efektami oraz stopień zadowolenia uczestników z działań realizowanych w ramach projektu. Kryteria ewaluacyjne, którymi będą kierować się eksperci to: trafność, skuteczność, efektywność, oddziaływanie i trwałość.

Na zakończenie projektu grupa monitorująca przedstawi dwujęzyczny raport z ewaluacji projektu wraz z zaleceniami dla przyszłych odbiorców.

Projekt INT 124-Zukunftsbrücke